Condicions de reserva

ROQUETA ORIGEN, SLU, en endavant,, ABADAL, l’administradora de la pàgina web, és la titular del LLOC WEB: http://abadal.net.

Degut al contingut i a la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació dels productes d’aquest web hauran d’omplir el formulari de contacte, i els que vulguin realitzar una reserva per la visita als nostres cellers i vinyes, hauran de registrar-se en el formulari d’USUARIS/CLIENTS completant el formulari de RESERVA, acceptant les condicions de reserva i les condicions d’ús. Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció, en atenció a l’aplicació del article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del 27 d’abril de 2016, l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, de 5 de desembre; la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors; l’LSSI-CE, 34/2002; la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions i la Llei 3/2014, de 27 de març per la modificació del text de la Llei General per la defensa dels consumidors i usuaris.

En referència als drets i llibertats fonamentals dels interessats que requereixen la protecció de les seves dades personals, en particular d’aquells interessats menors de 14 anys, el Reglament General-UE-2016/679, en el seu article 6, apartat f, i l’article 7 de l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, estableixen que aquests no puguin atorgar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals. En aquests casos hauran de ser els seus representants legals (pares o tutors) els que hagin de fer-ho en nom seu, llevat que el menor tingui com a mínim 16 anys, moment en què sí seria lícit el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:

El LLOC WEB: http://abadal.net, del qual ABADAL, n’és l’Administrador, es dedica a la venda online de reserves per visitar els nostres cellers i vinyes i la compra dels nostres vins.

Està prohibida la reserva de les activitats i Serveis a través del Lloc Web a menors de 18 anys, si no van acompanyats d’un adult. Els Serveis oferts per ABADAL, a través del Lloc Web que impliquin el consum o venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació queden prohibits a menors de 18 anys.

Les visites començaran de forma puntual en l’hora de la data reservada, havent d’acudir els visitants a la zona de recepció i informació amb una antelació mínima de deu minuts. Sempre és necessari reserva prèvia de la visita. En cas contrari, ABADAL no garanteix que la mateixa es pugui dur a terme, ja que només es podrà fer la visita sempre i quan hi hagi places disponibles.

 

2. PREUS DE LES RESERVES:

Els preus exposats que s’indiquen al LLOC WEB inclouen l’IVA per a totes les reserves de visites, qüestió que estarà reflectida en el moment de formalitzar la compra de la reserva a l’apartat el MEU CISTELL.

 

 

3. FORMALITZACIO DE RESERVES:

Formalitzada la reserva, amb l’acceptació de les condicions de reserva i la confirmació del procés de reserva a l’apartat el MEU CISTELL, l’administrador del web, http://abadal.net, envia un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT amb els detalls de les reserves.

4. FORMA DE PAGAMENT.

L’USUARI/CLIENT, pagarà en el moment de realitzar la comanda del producte en la moneda de euro.

El LLOC WEB compleix amb la normativa PCI-DSS, de compliment obligatori per les pàgines web que disposen de lloc d’emmagatzematge i processen informació financera sensible com la targeta de crèdit/dèbit.

L’USUARI/CLIENT haurà d’abonar l’import corresponent a la compra mitjançant TARGETA DE DÈBIT, VISA, MASTERCARD i altres.

L'USUARI/CLIENT haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant correu electrònic: Info@abadal.net, o per via telefònica,+34 93 874 35 11, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui realitzar les gestions oportunes

5. DEVOLUCIÓ O DESSISTIMENT:

En atenció al Reial Decret Legislatiu, 1/2007, en el seu article, 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març, les reserves comprades en aquesta pàgina web es podran retornar i reemborsar sempre que l'USUARI/CLIENT, comuniqui a l'administrador la seva intenció de desistiment de la reserva.

El dret de desistir o devolució, no es d’aplicació en atenció al article, 103 de la Llei 3/2014, en els seus apartats:

a) La prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment específic del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completament executat per part de l'empresari, haurà perdut el seu dret de desestiment.

c) El subministrament de béns confeccionats d’acord a les especificacions del consumidor i l’usuari o clarament personalitzats.

I) El subministrament de serveis d’allotjament per finalitats diferents a les del servei d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjars o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si el contracte preveu una data o període d’execució específic.

L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin amb les condicions següents:

Amb una antelació mínima de 24 hores a la data prevista per a la visita. En cas d’anul·lació de la visita respectant l’antelació mínima indicada, el Client podrà realitzar la visita en una data diferent a concretar amb el celler i durant un període màxim de 2 mesos següents.

Si no s’arriba al mínim de visitants per a cada activitat, ABADAL es reserva el dret de canviar la data de la visita, informant als visitants amb anterioritat.

ABADAL, es reserva el dret de modificar el contingut, recorregut, alterar la duració de la visita per causes raonables, tals com pluja, boira o altres condicions meteorològiques etc.

Si el motiu del desistiment és imputable a l’administrador de la pàgina web (la visita és incorrecta o incompleta, no és el que s’havia reservat, etc), l’import de la reserva, serà retornat. Si el motiu és un altre, les despeses de desestiment aniran a càrrec de l' USUARI/CLIENT.

Per procedir a una devolució o desistiment, s'han de seguir els següents passos:

Cal que informi en la major brevetat i indicar que vol anul·lar la reserva. La informació es pot fer per telèfon: +34 666 732 969 o al correu electrònic: visita@abadal.net

 

6. REEMBORSAMENT A L’USUARI:

En el cas que ABADAL cancel·li la visita abans del seu inici per causes imputables al celler, es retornarà l’ import Íntegre de l’activitat al Client.

En el cas de què el servei reservat sigui defectuós o incomplert l’administrador de la pàgina web, retornarà també a l’USUARI/CLIENT, les despeses corresponents.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix sistema emprat per fer el pagament. El retorn de la devolució al compte de l’USUARI/CLIENT dependrà de l’entitat emissora.

 

7. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de MANRESA, partit judicial de SANTA MARIA D’HORTA D’AVINYÓ, de la ciutat origen de ABADAL, l’empresa propietària del LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, Article, 40.5, per el que s’incorpora l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relatiu a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

 

8. POLITICA DE PRIVACITAT

ABADAL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat al web amb l’objectiu de poder-los transmetre a d’altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, a l’adreça: MASIA ROQUETA Codi Postal: 08297, Localitat: SANTA MARIA D’HORTA D’AVINYÓ, Província: BARCELONA, Correu electrònic: Info@abadal.net, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la identitat de l’usuari.