Condicions de reserva

Objecte i àmbit d’aplicació
Aquestes Condicions Generals de Contractació tenen com objecte regular la relació entre BODEGAS ABADAL, S.L. (en endavant “ABADAL” i/o l”Empresa“) i Vostè (en endavant, el “Client“), relativa a les transaccions realitzades en el lloc web abadal.net (en endavant, el “Lloc Web“) consistents en reserva i adquisició de visites i activitats de l’Empresa (en endavant, els “Serveis“).

Exclusions
Està prohibida la prestació dels Serveis a través del Lloc Web a menors de 18 anys si no van acompanyats d’un adult. Els Serveis oferts per ABADAL a través del Lloc Web que impliquin el consum de begudes alcohòliques de qualsevol graduació queden prohibits a menors de 18 anys.

Acceptació i prova d’acceptació
La contractació dels Serveis oferts per ABADAL es realitza clicant el botó RESERVA que apareix en la pàgina de reserva dels Serveis, i expressa l’acceptació total de les presents Condicions Generals de Contractació amb anterioritat a la reserva dels Serveis, sense que siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se posteriorment en les clàusules de les Condicions Generals de Contractació.

A l’acceptar, l’usuari adquireix la condició de Client d’ ABADAL, segons descrit en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol servei ofert amb posterioritat per ABADAL haurà de ser objecte d’una nova contractació. ABADAL enviarà al Client justificació de la contractació efectuada i de la reserva, amb tots els seus termes, a través del correu electrònic aportat pel propi client. Si el Client comet un error al facilitar les dades, pot modificar-les contactant amb el Departament d’ Enoturisme d’ ABADAL.

Preus, Forma de Pagament, Condicions de Visita i Cancel·lació de Reserva
4.1 Preus
Els preus aplicables a cada Servei són els indicats al Lloc Web en la data de contractació incloent tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), de conformitat amb els tipus de gravamen vigents en cada moment segons la legislació fiscal aplicable. ABADAL es reserva el dret d’efectuar en el Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els Serveis en funció del mercat.

4.2 Forma de pagament
L’adquisició dels Serveis s’haurà d’efectuar mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través del Terminal de Pagament Segur de Banc Sabadell, S.A./Redsys.

4.3 Condicions de visita
Les visites començaran de forma puntual en l’hora de la data reservada, havent d’acudir els participants a la zona de recepció i informació amb una antelació mínima de deu minuts. Sempre és necessari reserva prèvia de la visita. En cas contrari, ABADAL no garanteix que la mateixa pugui dir-se a terme, ja que només es podrà fer la visita sempre i quan hi hagi places disponibles.

4.4 Cancel·lació de Reserva
ABADAL ofereix al Client la possibilitat d’anul·lar per escrit la seva reserva a través de la direcció de correu electrònic visita@abadal.net o per telèfon al +34 93 820 38 03, amb una antelació mínima de 24 hores a la data prevista per a la visita. En cas d’anul·lació de la visita respectant l’antelació mínima indicada, el Client podrà realitzar la visita en una data diferent a concretar amb el celler i durant un període màxim de 2 mesos. En cas contrari, ABADAL farà seu  l ‘import pagat pel Client com indemnització dels danys i perjudicis causats en motiu de la programació i preparació de la visita.

Si no s’arriba al mínim de gent per a cada activitat, ABADAL es reserva el dret de contactar per a canviar la data.

ABADAL es reserva el dret de modificar el contingut, recorregut, alterar la duració de la visita per causes raonables, tals com pluja, boira o altres condicions meteorològiques, obres, falta de subministrament elèctric, errors mecànics o informàtics, etc…. sense que per tal motiu el Client tingui dret a percebre cap tipus d’indemnització.

En el cas que ABADAL cancel·li la visita abans del seu inici per causes imputables al celler, es retornarà l’ import Íntegre de l’activitat al Client. Per a consultes o reclamacions, si us plau contacti amb el Departament d’ Enoturisme d’ ABADAL a visita@abadal.net o al tlf. +34 93 820 38 03.

Responsabilitats d’ ABADAL
ABADAL garanteix la qualitat del Servei contractat a través del Lloc Web. I es garanteixen tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris.
L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la cancel·lació dels Serveis contractats pel Client.

Responsabilitats del Client
El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir a la legislació vigent, ni lesionar els béns, drets i interessos d’ ABADAL i/o terceres persones. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, sent responsable de la difusió dels mateixos, pel que exonera a ABADAL de qualsevol tipus de responsabilitat producte de la incorrecció dels mateixos. L ‘incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part d’ ABADAL sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a indemnització alguna.

Dades personals i comunicacions comercials

Sense perjudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del Lloc Web, les dades personals que el  Client faciliti formaran part d’un fitxer titularitat d’ ABADAL amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, així com remetre-li informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals com electrònics. Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, contactant amb

BODEGAS ABADAL, S.L. situat a MASIA OLIVERES, s/n 08279 Santa Maria d’Horta d’Avinyó (Barcelona) tlf. +34 93 874 35 11 – fax +34 93 873 72 04 o al correu info@abadal.net

Propietat Industrial i Intel·lectual
Tots els continguts existents a la web, com poden ser a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, software, links i demès contingut audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat d’ ABADAL, que disposa en el seu cas del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment, pel que no poden entendre’s cedits a l’ Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, amb motiu de la formalització d’aquest contracte.

Per tant, en base a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen en la web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web, i en el seu cas la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit d’ ABADAL.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ ABADAL, sens que pugui entendre’s que l’accés al Lloc Web atribueix cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius. Per tant, el simple accés per l’ Usuari a la web, comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ ABADAL.

Jurisdicció i LLei aplicable
En el supòsit de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present contracte, les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum, als Jutjats i Tribunals de Manresa (Barcelona, Espanya).