Condicions de reserva

Objecte i àmbit d'aplicació
Aquestes Condicions Generals de Contractació tenen com objecte regular la relació entre BODEGAS ABADAL, S.L. (en endavant "ABADAL" i/o l"Empresa") i Vostè (en endavant, el "Client"), relativa a les transaccions realitzades en el lloc web abadal.net/market (en endavant, el "Lloc Web") consistents en reserva i adquisició de visites i activitats de l'Empresa (en endavant, els "Serveis").

Exclusions
Està prohibida la prestació dels Serveis a través del Lloc Web a menors de 18 anys si no van acompanyats d'un adult.
Els Serveis oferts per ABADAL a través del Lloc Web que impliquin el consum de begudes alcohòliques de qualsevol graduació queden prohibits a menors de 18 anys.

Acceptació i prova d'acceptació
La contractació dels Serveis oferts per ABADAL es realitza clicant el botó RESERVA/COMPRA que apareix en la pàgina de reserva dels Serveis, i expressa l'acceptació total de les presents Condicions Generals de Contractació amb anterioritat a la reserva dels Serveis, sense que siguin d'aplicació les novetats que puguin produir-se posteriorment en les clàusules de les Condicions Generals de Contractació.
A l'acceptar, l'usuari adquireix la condició de Client d' ABADAL, segons descrit en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol servei ofert amb posterioritat per ABADAL haurà de ser objecte d'una nova contractació.
ABADAL enviarà al Client justificació de la contractació efectuada i de la reserva, amb tots els seus termes, a través del correu electrònic aportat pel propi client.
Si el Client comet un error al facilitar les dades, pot modificar-les contactant amb el Departament d' Enoturisme d' ABADAL.

Preus, Forma de Pagament, Condicions de Visita i Cancel·lació de Reserva
4.1 Preus
Els preus aplicables a cada Servei són els indicats al Lloc Web en la data de contractació incloent tots ells l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), de conformitat amb els tipus de gravamen vigents en cada moment segons la legislació fiscal aplicable.
ABADAL es reserva el dret d'efectuar en el Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els Serveis en funció del mercat.

4.2 Forma de pagament
L'adquisició dels Serveis s'haurà d'efectuar mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través del Terminal de Pagament Segur de Banc Sabadell, S.A./Redsys.

4.3 Condicions de visita
Les visites, tastos i activitats començaran de forma puntual en l'hora de la data reservada indicada en la pròpia reserva, havent d'acudir els participants al lloc en que es desenvoluparà l’activitat amb una antelació mínima de deu minuts a l’hora prevista per al seu inici.

4.4 Cancel·lació de Reserva
Amb caràcter general, el Client podrà cancel·lar la seva reserva fins a setanta-dues hores (72 hores) abans de l’hora i data prevista per a l’inici de l’activitat reservada, sense cap càrrec. En cas que la reserva es realitzi sense respectar el termini de preavís esmentat, implicarà la renuncia del Client a la reserva i suposarà la pèrdua de l' import abonat per aquest concepte, donat que les reserves es realitzen per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat implicant una sèrie de despeses per part d’ABADAL en l’organització de la mateixa.
No obstant, en allò que respecta a les diferents activitats que es duran a terme durant l’esdeveniment ABADAL WINE EXPERIENCE & CHRISTMAS MARKET, que només es realitzarà el dissabte 25 de novembre de 2023, no s'admeten cancel·lacions, anul·lacions o devolucions de les reserves realitzades per aquestes. En cas que el Client no es personi al lloc en que es desenvoluparà l’activitat amb una antelació mínima de deu minuts a l’hora prevista per al seu inici, implicarà la renuncia del Client a la reserva i suposarà la pèrdua de l' import abonat per aquest concepte, donat que les reserves es realitzen per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat atesa la gran afluència de públic que es preveu implicant una sèrie de despeses per part d’ABADAL en l’organització de la mateixa.
Si 4 o 5 dies previ a la celebració de l'Abadal Wine Experience & Christmas Market, ABADAL detecta que en algun tast o activitat no s'arriba al mínim necessari de gent per a realitzar-lo, ABADAL es reserva el dret de cancel·lar l'activitat en qüestió. Arribat al cas, si l'aforament d'altres activitats o tastos ho permet, ABADAL procedirà a informar als qui havien efectuat reserva i els reubicarà. En cas de no poder reubicar, es retornaran els diners.
En qualsevol cas, ABADAL es reserva el dret d’introduir les pertinents modificacions en les activitats per causes raonables i que escapin del seu control raonable, tals com pluja, boira o altres condicions meteorològiques, obres, falta de subministrament elèctric, errors mecànics o informàtics, etc.... sense que per tal motiu el Client tingui dret a percebre cap tipus d'indemnització.
Per a consultes o reclamacions, si us plau contacti amb el Departament d' Enoturisme d' ABADAL a visita@abadal.net o al tlf. +34 666 732 969.

Responsabilitats d' ABADAL
ABADAL garanteix la qualitat del Servei contractat a través del Lloc Web. I es garanteixen tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris.
L' incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la cancel·lació dels Serveis contractats pel Client.

Responsabilitats del Client
El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir a la legislació vigent, ni lesionar els béns, drets i interessos d' ABADAL i/o terceres persones.
El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, sent responsable de la difusió dels mateixos, pel que exonera a ABADAL de qualsevol tipus de responsabilitat producte de la incorrecció dels mateixos.
L 'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part d' ABADAL sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap tipus d’indemnització.

Dades personals i comunicacions comercials
Sense perjudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis del Lloc Web, les dades personals que el Client faciliti formaran part d'un fitxer titularitat d' ABADAL amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, així com remetre-li informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals com electrònics. Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, contactant amb
BODEGAS ABADAL, S.L. situat a MASIA OLIVERES, s/n 08279 Santa Maria d'Horta d'Avinyó (Barcelona) tlf. +34 93 874 35 11 - fax +34 93 873 72 04 o al correu info@abadal.net

Propietat Industrial i Intel·lectual
Tots els continguts existents a la web, com poden ser a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, software, links i demès contingut audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat d' ABADAL, que disposa en el seu cas del dret d'ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment, pel que no poden entendre's cedits a l' Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, amb motiu de la formalització d'aquest contracte.
Per tant, en base a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda terminantment prohibida l'explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen en la web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web, i en el seu cas la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa i per escrit d' ABADAL.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d' ABADAL, sens que pugui entendre's que l'accés al Lloc Web atribueix cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Per tant, el simple accés per l' Usuari a la web, comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d' ABADAL.

Jurisdicció i Llei aplicable
En el supòsit de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present contracte, les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum, als Jutjats i Tribunals de Manresa (Barcelona, Espanya).